วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 005/57/0001หมายเลขทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 จากบ้านนายบุญเพียร อ้วนภักดี ถึงหน้าบ้านนายคารม แก่นวงษ์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างเหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 จากบ้านนายบุญมี เค้าสงค์ ถึงบ้านนายทองสุข ทาตา ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างเหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 จากบ้านนายบรรลุ อินธิแสน ถึงสามแยกโนนงิ้ว ซอย 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจรรยา ตาลิสูน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายแคล้ว กองทอง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อเดินทางไป ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 17 ? 19 มีนาคม 2562 พร้อมพนักงานขับรถทั้งเที่ยวไป - กลับ (รวมค่าเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ป้ายไวนิล ขนาด 2.20 x 7.20 เมตร จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาขยะ หญ้า ในเขตพื้นที่ตำบลหัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง