วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนองตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานผ้าประดับขนาดความยาว 60 หลา (สีเหลืองจำนวน 4 ม้วน/สีขาวจำนวน 4 ม้วน) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานธงไวนิล (ธงญี่ปุ่น) ธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(รัชกาลที่ 10)พร้อมตราสัญลักษณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าอบต.หัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา(ชุดกีฬา,อุปกรณ์กีฬา,ถ้วยรางวัลและเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับนักกีฬา) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ A 4ขนาด 80 แกรม) จำนวน 120 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง