วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 จากทางเลี่ยงเมือง ไปทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนางกาญจนา ผมเพชร ไปทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ประดับและธงพระนามาภิไธย ส.ท.และธงชาติไทย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายตุ๊ ปรึกษา บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง