วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2567
จ้างจัดหา (เช่า) ชุดนางรำ พิธีบวงสรวงโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 50 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1,3,4,6 จำนวน 11 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 58 นิ้ว เลขที่ 456/64/0002 จำนวน 1 โครงการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม(นมโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการต่อเติมห้องน้ำข้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนข่าหมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายสมนึก จันตะกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5จากปากทางสวนนายกองศิลป์ สมีแจ้ง ถึงที่นานางนางรวดเร็ว ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง