วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับรถยนต์กระบะบรรทุก(แบบยกได้) ทะเบียน 85-8987 ขอนแก่น จำนวน 13 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ จากทางเลี่ยงเมือง ไปทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กท 7114 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ จาก หน้าบ้านนางยี่ มาซา ถึงหน้าบ้านนายสมคิด ชัยอินทร์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมจิตร ไชยขัน บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสานิตย์ เวียงภักดี ไปทางวัดบูรณสิทธิ์ (ต่อจากโครงการเดิม) สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากดอนปู่ตาไปทางแยกวัดพระเจ้าใหญ่ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายสมชาย มีศิลป์ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง