วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กท 7114 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯอบต.หัวหนองประจำเดือนสิงหาคม 2562ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยก หนองสระบัว (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง ไปทางบ้านเกิ้ง บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสำหรับรถยนต์กระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 85-8987 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ(ใช้ไฟฟ้าของตัวเอง) จำนวน 1 โครงการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง