วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม)กองคลัง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ิอถังพลาสติกชุดสำหรับสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์และมูลฝอย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader 8 เครื่อง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 โครงการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงาน อบต.หัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างโครงการงานปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร่วนตำบลหัวหนอง จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างโครงการงานก่อสร้างรั้วและประตูไม้ระแนง บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียนประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหอมจันทร์ ราศรีบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง