วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา,ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(หัวหนองสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ไปบ้านบ่อกระถิน ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยการขุดร่องน้ำพร้อมกลบไหล่ทางดินถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการงานลงท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณหน้าบ้านนายชม พรมมาซุย ไปทางบ้านนายสมศักดิ์ มาซา บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการงานลงท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณหน้าบ้านนายสุวิทย์ เกาะตุ่น ถึงบ้านนายวีระศักดิ์ ขุนทอง บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ FX9 แคนนอน จำนวน 2 ตลับ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 85-1667 ขก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม)สำนักปลัด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม)กองช่าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง