วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 (ต่อจากโครงการเดิม) สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารหัวหนองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกดั้มพ์ หมายเลขทะเบียน 85-2720 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กท 7114 ขแนแก่นจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร) รสจืดจำนวน 100 วันทำการและนมยู.เอช.ที (ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร) รสจืดช่วงปิดภาคเรียนจำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถังขยะประเภททั่วไปและถังขยะแยกประเภท จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 คัน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562-กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนหมายเลขสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(หัวหนองสัมพันธ์)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง