วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กสถานที่ก่อสร้าง ภายในบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 จากหน้าบ้านนายกลม พรมมาซุย ถึงประปาของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลหัวหนอง 12 จุด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงานผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กท7114ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (ICT) จำนวน 1 เครื่อง (ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดื่อนมีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง/แผ่นสะท้อนแสง)เพื่อติดรถยนต์บรรทุกที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.หัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่องและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink Tnk Printer) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองนาวัวสถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากสามแยกบ้านนางเกษร เนื่องวรรณะ ถึงซอย 4สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง