วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราหลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562) จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ช่วงหน้าบ้านนางแสง โม้ทองศรี ไปทางบ้านนายสมภักดิ์ จันฤาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ช่วงถนนสายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น 1.เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% 2.น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัส 3.เครื่องพ่นยา เพื่อใช้เป็นการยับยั้งและป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและแผนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร เพื่อใช้จัดเก็บขยะตามหมู่บ้านภายในตำบลหัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID 19)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง