วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติกฝาสวิง (สีแดง) ขนาด 100 ลิตร เพื่อรองรับขยะติดเชื้อหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าอนามัยตามหมู่บ้าน จำนวน 7 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ไปบ้านหนองทุ่ม สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นยา 4 จังหวะ ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง 4 จังหวะขนาดความจุ 40 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง