วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อแฟ้มห่วง 3 นิ้ว ขนาด A4 จำนวน 48 แฟ้ม(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 (สายด้านทิศใต้หมู่บ้านถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมเทศบาลเมืองบ้านไผ่) ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายกิตติ อำไพ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางจารุวรรณ นนทะเสน ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงไวนิลธงญี่ปุ่น,ธงชาติไทย,ธงตราสัญลักษณ์รัชกาลที่10,ธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินี,ด้ามธงแบบไม้) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองนางขวัญ (จ่ายขาดเงินสะสม) สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2563 ช่วงปิดเทอมสถานะการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19)ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง นมยู.เอช.ที (ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร)รสจืดจำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง