วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายตุ๊ ปรึกษาสถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายตุ๊ ปรึกษา บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการงานเอกสารต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3) จำนวน 1 เครื่อง
10  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านตำบลหัวหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น บริเวณถาดขยะผุกร่อนและบริเวณฝาปิดด้านบนผุกร่อนจากน้ำขยะกัดกร่อน ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อต้นทองกวาว(จาน)ขนาดสูง 1.50 เมตร จำนวน 55 ต้น เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ในเขต อบต.หัวหนองเนื่องในวันสำคัญ (ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ช่วงจากสามแยกโนนงิ้ว ซอย 2 ถึงหน้าบ้านนายอุดม มาศรีและนางนงคราญ ไธประสงค์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านเขตตำบลหัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ช่วงจากหน้าบ้านนายไพบูลย์ โพธิ์อุดม ไปทางบ้าน นายทองม้วน ไสยกิจ (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ) นมถุงฯ จำนวน 92 วันทำการ นมกล่อง (ช่วงปิดเทอม) จำนวน 11 วัน รวมทั้งสิ้น 103 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง