วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการจัดตั้งจุดตรวจเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยต้นนารีสอร์ท (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางจารุวรรณ นนทะเสน (จ่ายลาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางสาวิตรี เหง้าทอง (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายอนุชา อุปแก้ว (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายบุญธรรม สอนอินทร์ ถึงที่โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า (จ่ายขาดเงินสะสม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายสมชาติ ธาตุดี ถึงบ้านนายประเสริฐ สอนอินทร์ (จ่ายขาดเงินสะสม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายจากบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ไปทางซอย 4 (จ่ายขาดเงินสะสม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง