วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างตกแต่งจัดสถานที่จัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(วันวิสาขบูชา) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 250 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 บริเวณซอยนายสุรศักดิ์ ราศรี สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด(ชนิดมีขาตั้ง)เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงชาติและธงธรรมจักร)จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24000 BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ชนิดหน้ากากอนามัย สเปรย์และ/หรือเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมติดตั้ง) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง