วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าภายในสำนักงานอบต.หัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกดั้มพ์ทะเบียน 85-2720 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานเกษตร 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU แบบแขวน (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวนเด็กปฐมวัย 51 คน จำนวนเด็กระดับประถมศึกษา 80 คน รวม 131 คน จำนวน 3,144 กล่องๆ ละ 7 บาท จำนวน 24 วัน ตามโครงการเยียมยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้่ยงโคนมและผลิภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทซองชา ขนาด 20 กรัม /1250 ซอง/ถัง) จำนวน 5 ถัง
27  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น สำหรับดื่มแบบตั้งพื้นชนิดคว่ำถัง ขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง