วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกอิงค์แท้งค์ 2 เครื่อง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร.จำนวน 100 ผืนและผ้าประดับขนาด 60 หลา สีเหลือง 2 ม้วน สีขาว 2 ม้วน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแฟทย์ (น้ำยากำจัดแมลงและสัตว์รบกวน) ขนาด250 ซีซี จำนวน 44 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง