วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อต้นกัลปพฤษ์ ขนาด สูง 1.50 เมตร จำนวน 40 ต้นๆละ700.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์All In One สำหรับสำนักงานและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่และถนนทางเข้าศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อขนส่งผู้ป่วยโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อระบายน้ำ ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ซอย 3 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL IN ONEสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง(กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง