วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 สายจากแยกถนนมิตรภาพสายเก่าด้านทิศตะวันนออกไปทางถนนมิตรภาพสายหลัก เส้นไปนานายประทีป วารีอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายสมศักดิ์ บุญล้ำ ถึงนานางเหรียญ หอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายจากแยกบ้านนายสหภาพ เมืองสินธุ์ ถึงบ้านนายสุชาติ กัลยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 สายจากนานายบุญเยี่ยม หมื่นแก้ว ไปทางนานางบรรจง สารสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 สายทางเข้าที่นานางทองปัก อาจมูลลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สพด.อบต.หัวหนอง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านภายในเขตตำบลหัวหนอง จำนวน 12 จุด รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 สายทางเข้าที่นานางทองปัก อาจมูลลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง