วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สายจากบ้านหัวหนอง ไปบ้านหนองทุ่ม ทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์เพื่อใช้ในอาคารอเนกประสงค์ที่จัดตั้งเป็นศูนย์กักกัน เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหนอง(Community Isolation) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV แบบสมาร์ท TV) ชนาด 58 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้และตู้บานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อธงชาติ ขนาด120x180 ซม. จำนวน 24 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารขาว-ดำ พร้อมเข้าเล่ม ระเบียบ/กฏหมายสภาฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง