วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง ราคารวมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายคนึง พาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายวัดตาผ้าขาว (วัดศรีประยูรพรหม) ไปวัดป่าบ้านเกิ้ง (วัดปทุมธรรมวราราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่6 ซอยบ้านนายเดช โสภาจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายจากบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองนางขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 สายรอบอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว (ช่วงจากหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติถึงแยก ศาลาประชาคมบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง