วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 250 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเต๊นท์โค้ง ขนาด 4 เมตร xยาว 8 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อโต๊ะกลมหน้าพลาสติก จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อืจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 130 ซม. จำนวน 25 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางเข้าวัดสุดาราษฎร์วราราม บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 และโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายจากบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปทางโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักระบายน้ำ ตรงสามแยกหน้าบ้านแม่สมภาร แถวนาคำ สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายลำห้วยบ่อกระถิน สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงดินถมปรับเกลี่ยเรียบ ถนนข้ามลำห้วยบ่อกระถิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายจากแยกบ้านนายสหภาพ เมืองสินธุ์ ถึงบ้านนายสุชาติ กัลยาบาล (ช่วงหน้าบ้านนายสุชาติ กัลยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง