วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) จำนวน 2 คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ขนาด 2.00x3.00 เมตร จำนวน 7 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 85-1667 ขก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 7114 ขก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซ่อมแซมสับเปลี่ยนสายระบบจำหน่ายแรงสูง และล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 1 โครงการ
10  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ ขนาด 1.5x2.5 เมตร จำนวน 10 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง