วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 สายหลังบ้านนางคำวัง ปัจดี ถึงบ้านนายวิชิต หอมทอง (เขตนาโน) สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา ชุด 9 ขาสิงห์แกะลายปิดทอง พร้อมโต๊ะกราบเดี่ยวแกะลายปิดทอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ,เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ,และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะทำงานและเก้าอี้ ผู้บริหาร จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานอบต.หัวหนอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 250 รีม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างจ้างจัดทำพานบายศรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนังานแบบประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง