วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนางกัลยา เตโพธิ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมลงท่อระบายน้ำคสล.บริเวณหน้าบ้านนางนงค์ สิงห์โต บ้านหนองนาวัวหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อต้นเข็มประดับดอกแดง (ถุง 4 นิ้ว) จำนวน1000 ต้น เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานอบต.หัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบถนนสายคันคู ลำห้วยน้ำซับฝั่งขวา บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายวัดตาผ้าขาว (วัดศรีประยูรพรหม) ไปวัดป่าบ้านเกิ้ง (วัดปทุมธรรมวราราม) ช่วงข้างวัดป่าบ้านเกิ้ง (วัดปทุมธรรมวราราม)สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง