วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯอบต.หัวหนองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดั้มพ์ ทะเบียน 85-2720 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายไปทางบ้านเกิ้ง (วัดปทุมธรรมวราราม) ไปทางบ้านเป้า สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง กว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง กว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง กว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง กว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง