วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสถานที่ดำเนินการ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตามลำห้วย ช่วงจากนานายทองลวด มงคลอุทก ถึงนานางบุญมี อุทัยแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสถานที่ดำเนินการ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 สายจากนานางลำดวน เจือจุน ถึงนานายวีรพล สมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 จากสามแยกหนองสระบัว ถึงถนนมิตรภาพสายเก่า (เส้นหลังสะเดาหวานรีสอร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 สายลำห้วยท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายจากบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ไปทางบ้านหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อพลิงเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 จากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ไป จังหวัดจันทบุรี เป็นเวลา 4 วัน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างจ้งเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศพด.อบต.หัวหนองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง