วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1คัน ตามโครงการศึกษานอกห้องเรียนสู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ สก. ธงชาติไทย และผ้าประดับสีฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างจ้างจัดหารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดจืด จำนวน 1,386 กล่องๆละ 7.82 บาท ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อผ้าประดับ(สีขาว,สีเหลือง) ขนาด 60 หลา จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายจากแยกบ้านนายสหภาพ เมืองสินธ์ ถึงบ้านนายสุชาติ กัลยาบาล สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสถานที่ดำเนินการ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตามลำห้วย ช่วงจากบ้านนายทวี ชุมแสง ถึงนานายแวว ปัดตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง