วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 จากบ้านนางนาง หมื่นแก้ว ถึงเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 จากหน้าบ้านนายสรพงษ์ พลพุทธา ถึงหน้าโรงสีนายโสภณ ราศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศพด.) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ ขนาดถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 243 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกดั้มพ์ ทะเบียน 85-2720 ขก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางผุสดี จีนสุข ถึงที่นางเพ็ญศรี มาซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายเดช โสภาจิตร สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างรถรับ-ส่งนักเรียนประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง