วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปบ้านหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2565 จำนวน 3 รายการ
19  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าตาลเงินรีสอร์ท (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำถนนข้างบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ พร้อมขุดร่องระบายน้ำ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 จากบ้านนางทองหลาง กันหาลา ถึงบ้านนายสนอง นาตรีชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๒ จากหน้าบ้านนางกษมาพร เข็มสันเที๊ยะ ถึงหน้าบ้านนายวรธน ดีหลี (เขตนาโน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 จากหน้าบ้านนางสำเนียง กองลีถึงบ้านนายบัณฑิต สีสุมาตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสมยศ ยอดสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ซอยข้างบ้านนางมยุรา ภูหิน ถึงข้างวัดสนวนวารีพัฒนารามสถานที่ดำเนินการ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง