วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
จ้างปรุงปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2สายจากสี่แยกถนนมิตรภาพสายเก่าด้านทิศตะวันออกถึงสวนสมเด็จย่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง (ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง) ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมผงเคมีแห้ง จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง องค์การบริารส่วนตำบลหัวหนอง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาถอดชุดดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ติดตั้งไม่ถูกระเบียบของการไฟฟ้า 18 จุด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง (งานสาธารณสุข) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง (สำนักปลัด) จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หัวหนองสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านภายในตำบลหัวหนอง จำนวน 11 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง