วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 บริเวณทางโค้งหน้าบ้านนายยุทธศักดิ์ โพธิ์อุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาทำทางดินโดยการบุกเบิกทางใหม่ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายจากถนนเลี่ยงเมืองไปทางบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 บริเวณทางโค้งหน้าบ้านนายยุทธศักดิ์ โพธิ์อุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ จากสามแยกหน้าบ้าน นางนงลักษณ์ หมื่นแก้ว ถึงบ้านบ่อกระถินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าวัดสงวนวารีพัฒนาราม บ้านหัวหนองหมู่ที่1ถึงบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 สายด้านหลังโรงปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2สายจากถนนมิตรภาพสายเก่าฝั่งทิศตะวันออกถึงปากทางเข้านานายวิทยาวุธ พงษ์พันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 สายจากมิตรภาพสายเก่าฝั่งทิศตะวันตกถึงนานายบุญธรรม แถวโนนงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง