วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนองจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านตำบลหัวหนอง จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายจากปากทางที่สวนนายกองสินธุ์ สมีแจ้ง ถึงนานางนาง รวดเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 บริเวณทางโค้งหน้าบ้านนายยุทธศักดิ์ โพธิ์อุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 บริเวณทางโค้งหน้าบ้านนายยุทธศักดิ์ โพธิ์อุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนข่าหมู่ที่ 4 สายซอยบ้านนายเกียรติพงษ์ เทียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง