วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางเข้าวัดสุดาราษฎร์วราราม บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 และโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายจากบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปทางโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักระบายน้ำ ตรงสามแยกหน้าบ้านแม่สมภาร แถวนาคำ สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายลำห้วยบ่อกระถิน สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงดินถมปรับเกลี่ยเรียบ ถนนข้ามลำห้วยบ่อกระถิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายจากแยกบ้านนายสหภาพ เมืองสินธุ์ ถึงบ้านนายสุชาติ กัลยาบาล (ช่วงหน้าบ้านนายสุชาติ กัลยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 สายจากปากทางเข้านานายประมวล แถวโนนงิ้ว ไปทางห้วยบ่อกระถิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายจากซอย 4 ไปบ้านเกิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 สายบ่อกระถินไปทางนานายสุรศักดิ์ ราศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายสำมาลี หาวัน ไปทางถนนแจ้งสนิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง